AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

Human Rights Geek on Tour: อบรมนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ ที่จังหวัดพะเยา

แอมเนสตี้เชื่อว่าพลังของคนธรรมดาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ผ่านการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก และการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคืองานรณรงค์ หรือ แคมเปญ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม หรือเรียกร้องกดดันให้รัฐหันมาสนใจข้อเรียกร้องของภาคประชาชน แต่งานรณรงค์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในทันที แต่ต้องผ่านการวิเคราะห์ วางแผน และลองผิดลองถูก กว่าจะเกิดความชำนาญและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้ แอมเนสตี้จึงจัดกิจกรรม Human Rights Geeks on Tour ตอน Campaign Recipe ที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน เพื่อสร้างนักรณรงค์รุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาจากหลากหลายคณะ

กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และทักษะการรณรงค์ให้กับเยาวชนในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงเชื่อมโยงเครือข่ายผู้มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนภายในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้จึงมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งห้องเรียนสิทธิมนุษยชน ทักษะการวิเคราะห์ และออกแบบ งานรณรงค์ และการลงมือปฏิบัติ โดยกิจกรรมในวันแรกเน้นไปที่การปูพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน ผ่านกิจกรรม Power Walk เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเห็นถึงอำนาจที่ไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมไปถึงหน้าที่ของรัฐในการเข้ามาช่วยส่งเสริม ป้กป้อง และเคารพสิทธิมนุษยชนของคนจากทุกความหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบทบาทสมมติที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองสวมบทบาทเป็นผู้ชุมนุมต่อต้านการประชุม APEC ฝ่ายรัฐ และฝ่ายประชาชนที่สนับสนุนการประชุม APEC เพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ และกิจกรรมปิดท้ายสำหรับวันแรกคือการเชิญนักปกป้องสิทธิในจังหวัดพะเยา 3 ท่านที่เคลื่อนไหวในประเด็น สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน สิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ และสิทธิทางการเมือง มาแชร์ประสบการณ์การทำงานในฐานะนักกิจกรรมและนักรณรงค์ให้กับผู้ร่วมอบรมอีกด้วย

กิจกรรมในวันที่สอง เน้นไปที่วางแผนและออกแบบงานรณรงค์ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหา (Problem tree analysis) และตัวแสดงทางสังคมและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นักรณรงค์ต้องการจะเรียกร้อง โดยไฮไลท์ของกิจกรรมในวันที่สองนี้ คือการที่ให้ผู้เข้าร่วมลองออกแบบ และทดลองปฏิบัติการรณรงค์ ในโครงการเขียนเปลี่ยนโลก (Write for Rights) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกรณีของ ยีเรน กับ มาเรียอาน่า นักกิจกรรมด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศจากประเทศปารากวัย และกรณีของ ซีเน็บ เรอดวย์น ผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลในประเทศฝรั่งเศส โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ออกแบบโปสเตอร์ ข้อความรณรงค์ และชักชวนผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณลานพญานาค ริมกว๊านพะเยาให้ร่วมลงชื่อเรียกร้องรัฐบาลของทั้งสองประเทศปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

สำหรับกิจกรรมในวันสุดท้าย เป็นการอบรมเรื่องงานรณรงค์บนโลกดิจิตอล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความหลากหลายของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีทั้งผู้ที่มองประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องไกลตัว เรื่องเท่ๆ ไปจนถึงเรื่องน่าเบื่อ การออกแบบงานรณรงค์บนโลกออนไลน์จึงต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่หลากหลายกว่างานรณรงค์บนโลกกายภาพ เพราะผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือติ๊กต่อก ก็มีวัฒนธรรมการใช้ที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมไฮไลท์ของวันที่ 3 คือการที่ผู้อบรมได้ทดลองผลิตคลิปวีดีโอสั้น (reels) เพื่อรณรงค์ในโครงการเขียนเปลี่ยนโลก โดยคลิปวีดีโอทั้งหมดที่ผู้อบรมร่วมกันผลิต จะถูกเผยแพร่ในแฟนเพจของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยอีกด้วย