AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

สิทธิมนุษยชนศึกษาผ่าน

เรียนรู้

ในสถานศึกษา

แอมเนสตี้ทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา

เรียนรู้

นอกห้องเรียน

แอมเนสตี้ทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เรียนรู้

ด้วยตัวเอง

แอมเนสตี้ทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เรียนรู้
ในสถานศึกษา

เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ‘ห้องเรียนสิทธิ’ ร่วมกับครูและสถาบันการศึกษา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา และทุกคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้คุณค่าและหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของในการใช้ชีวิตในโรงเรียน จึงเป็นที่มาของโครงการ “โรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Friendly School) ที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ

ฝ่ายสิทธิมนุษยชนศึกษา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีการจัด ‘ห้องเรียนสิทธิ’ ที่เน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับ ผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มีสถานศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือแล้วมากกว่า 40 แห่ง อ่านรายละเอียดความร่วมมือกลุ่มกับเราเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเรา ที่ activism.hre@amnesty.or.th หากคุณสนใจการจัดห้องเรียนสิทธิในสถาบันการศึกษาของคุณ

เรียนรู้
นอกห้องเรียน

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนหลากรูปแบบ ทั้งเวิร์คช็อป วงเสวนาและอีกมากมาย ที่ activism.hre@amnesty.or.th

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่และต้องเข้าถึงและเชื่อมโยงกลุ่มคนได้หลากหลาย เราจึงขยายขอบเขตการจัดห้องเรียนสิทธิ พร้อมพาการเรียนรู้ไปให้ไกลกว่า ในห้องเรียน สู่กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น การจัดวงเสวนาออนไลน์ ผ่าน Clubhouse, การฉายภาพยนตร์สารคดี, กิจกรรมภาษาอังกฤษกับ สถานการณ์สิทธิ, Human Rights Human Learn Program เป็นต้น

หากคุณสนใจอยากมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนสิทธิในกลุ่มหรือชุมชนของคุณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้และเนื้อหาประเด็นที่เชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ ติดตามกิจกรรมที่เราจัด หรือ ติดต่อเรา ที่ activism.hre@amnesty.or.th

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

เรียนรู้ผ่านคลังข้อมูล คู่มือ และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ตามประเด็นสิทธิที่สนใจ ชวนมาค้นคว้าและทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น เราได้รวบรวมเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนตามแต่ละหัวข้อมาไว้ใน คลังข้อมูล นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือออนไลน์ ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หลากรูปแบบ ทั้งคอร์สเรียนออนไลน์, แอพลิเคชั่นเกม และไฟล์คู่มือการเรียนรู้เรื่องสิทธิต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลด

คลังข้อมูล
แหล่งรวมเนื้อหาข้อมูลสิทธิมนุษยชนตามหัวข้อต่าง ๆ
เครื่องมือการรณรงค์
รวมเครื่องมือหลายจากหลายช่องทางให้ดาวน์โหลดเพื่อการเรียนรู้