AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

นักกิจกรรม

Youth Power Action Network

เรียกสั้น ๆ ว่า Youth Network เป็นตัวแทนเครือข่ายเยาวชน แอมเนสตี้ ระดับประเทศที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย และอยู่ในเครือข่ายเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยตัวแทนเยาวชนจะขับเคลื่อนด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และวางแผนการเคลื่อนไหวและการรณรงค์ ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยการสนับสนุนของแอมเนสตี้ประเทศไทย

ปัจจุบัน ตัวแทนเครือข่ายเยาวชน แอมเนสตี้ ประเทศไทย ประกอบไปด้วยสมาชิกแอมเนสตี้จำนวน 9 คน จากหลากหลายภูมิภาค อัตลักษณ์ และประเด็นความสนใจด้านสิทธิที่หลากหลาย

Amnesty International Thailand Youth Movement

เราเชื่อว่า “เยาวชน” คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน

ขบวนการเยาวชนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หรือ Amnesty Youth Movement มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ได้ร่วมขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนและวางแผนงานรณรงค์ในประเด็นที่หลากหลาย โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกับเยาวชนในพื้นที่ และเครือข่ายของตนเอง

หากสนใจเป็นนักกิจกรรมแอมเนสตี้ อยากขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน หรือต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นกับเพื่อนๆ เยาวชน ลงทะเบียนได้ที่: ใบสมัครนักกิจกรรม

*สามารถติดตามข่าวสารหรือบทความที่เขียนโดยเยาวชนแอมเนสตี้ได้ที่: เล่าเรื่อง

 

ยุทธศาสตร์เยาวชนของสากลและไทยในการทำงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งแอมเนสตี้เมื่อปีค.ศ. 1961 เด็กและเยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทในทุกภาคส่วนของการทำงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

“เยาวชน พลัง ปฏิบัติการ! ยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชนโลก 2022 – 2025” จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน เพื่อ (for) ของ (of) กับ (with) เด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายให้มุมมองของเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการทำงาน เสริมสร้างเยาวชนในทุกความหลากหลายให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการทำงานทุกระดับ มีทักษะ เป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมโยงกับการรณรงค์ระดับรากหญ้าเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์นี้ยังมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์โลก 2022 – 2030 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อรับประกันว่าเด็กและเยาวชนจะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในวาระเร่งด่วน