AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

ริเริ่มกับเรา

แบ่งปัน

COVID-19 SEED FUN เงินทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก COVID-19

 

กำหนดการ: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
เวลา: 8:00 – 18:00 น.
การเข้าร่วม: ผ่านช่องทางออนไลน์
ลงทะเบียน: คลิกที่ลิงก์นี้

 

หากคุณมีโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก COVID 19 สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Amnesty Seed fund
เพื่อรับเงินสนับสนุนโครงการในกรอบงบประมาณ 5,000-10,000 บาท

แอมเนสตี้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ดังนั้นทางแอมเนสตี้จึงมุ่งหวังที่จะเชื่อมโครงการ Seed Fund เข้าไปในการทำงานเพื่อตอบสนองข้อจำกัดด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้สภาวะการณ์ของ COVID-19

โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำเป็นต้องมีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ละเอียด ชัดเจน ระบุมาตราการการป้องกันจากความเสี่ยง ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาวะ ทั้งต่อตัวผู้รับการสนับสนุนจากแอมเนสตี้และชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความรับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปรายงานโครงการภายใต้เงื่อนไของค์กรกำหนด โดยต้องจัดทำสรุปรายงานกิจกรรม ส่งกลับมาที่แอมเนสตี้ประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

โครงการที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ COVID-19 อาทิเช่น โครงการประเภทงานรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ โครงการเพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูล โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการด้านศิลปะ หรือโครงการพัฒนาในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
การกำหนดกรอบงบประมาณโครงการ Seed Fund โดยแต่ละโครงการสามารถขอได้โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณาภายใต้กรอบงบประมาณดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (สมัครได้ที่ลิงค์นี้)
สามารถของบสนับสนุนได้ในกรอบงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท

กรอบระยะเวลา

เจ้าหน้าที่ของแอมเนสตี้จะติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์หลังจากที่ได้เสนอโครงการประมาณ 1ถึง 2 วันทำการเพื่อยืนยันการได้รับเอกสารและสอบถามข้อมูล
กระบวนการคัดเลือกใช้เวลาภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน
กระบวนการโอนเงินอาจใช้เวลาถึง 5 วันทำการ ดังนั้นผู้ขอรับเงินทุนควรให้ข้อมูลทางธุรกรรมที่ละเอียดและถูกต้อง โดยหลังจากการโอนเงินเจ้าหน้าที่จะแนบหลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำสรุปรายงานกิจกรรมส่งกลับมาที่แอมเนสตี้ประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

หมายเหตุ:

Seed fund นี้กำหนดอยู่ที่ 10 seed fund ระยะเวลาตั้งแต่ที่ประกาศจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (เอกสารทุกอย่างต้องส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) ส่งใบสมัครที่อีเมล nasrin.c@amnesty.or.th