AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

Cooperation

ความร่วมมือกลุ่ม (MOU)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งและขยายฐานการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผ่านการเป็นเครือข่าย ด้วยโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญประเด็นเฉพาะ  และกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนในประเด็นทางสังคมทั่วประเทศ

การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้:

รูปแบบความร่วมมือกับสถานศึกษา

สถานศึกษาในประเทศไทยมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการเล็งเห็นความสำคัญในการเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้นิสิตนักศึกษาได้มีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เตรียมความพร้อมในการทำงานขับเคลื่อนในอนาคต ปัจจุบัน มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 2 แห่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือแล้วกับเราคือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกำลังมีการพูดคุยกับอีกหลายสถาบันเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยการให้การสนับสนุนของแอมเนสตี้นั้นมีหลากหลายมิติและครอบคลุม:

สำหรับสถานศึกษา องค์กร หรือกลุ่มเครือข่าย ที่สนใจร่วมมือกับแอมเนสตี้ในการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สามารถติดต่อได้ทาง activism.hre@amnesty.or.th