AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

คลังข้อมูล

สิทธิมนุษยชนศึกษา (HRE) เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของแอมเนสตี้ แอมเนสตี้ให้คำจำกัดความการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนดังนี้ (ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษา และฝึกอบรม ด้านสิทธิมนุษยชน): การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสามารถกำหนดได้ว่าเป็นความพยายามในการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรม หรือข้อมูลใดๆ ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมสากลด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Education แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีฝ่ายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาข้อมูล และผลิตเนื้อหาและเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงออกแบบกิจกรรม